• Header

  De bekendste, leukste en gezelligste dansschool!

Algemene Voorwaarden

Algemene regels

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van de leden van de N.B.D., nader ook: de dansschool.

2.      V.o.f. Dance & Party-Place Gast heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

3.      Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in V.o.f. Dance & Party-Place Gast te houden aan de huisregels van V.o.f. Dance & Party-Place Gast, alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

4.      Bezoek aan V.o.f. Dance & Party-Place Gast is geheel op eigen risico. De (directie van) de V.o.f. Dance & Party-Place Gast is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard, als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in V.o.f. Dance & Party-Place Gast. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico, behalve wanneer deze bewaakt is. Jassen en helmen mogen niet mee de zaal in. 

5.      Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van V.o.f. Dance & Party-Place Gast door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde worden verhaald. 

6.      Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van V.o.f. Dance & Party-Place Gast is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie.

Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Inschrijving.

7.      V.o.f. Dance & Party-Place Gast heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus en of andere activiteiten.

8.      Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen.      Inschrijving kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Na inschrijving heeft de cursist 14 dagen wettelijke bedenktijd om de cursus te annuleren. Daarna is de verbintenis definitief.

9.      V.o.f. Dance & Party-Place Gast mag de cursus annuleren, indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, pandemien etc..

De cursusnemer is te allen tijde verplicht het cursusgeld te voldoen, ook indien de cursus door welke voor reden dan ook niet gevolgd wordt (uitzondering hierop is onderstaande alinea, lees letsel).

Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus i.v.m. blijvend lestel waardoor de cursus niet gevolgd kan worden, heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering m.b.t. bovenstaande plaats tijdens de cursus, dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal genoten lessen.

V.o.f. Dance & Party-Place Gast hanteert een kortingstaffel voor gezinsleden die met 4 of meerdere personen, een zelfde cursus volgen. Deze korting geldt alleen voor complete cursussen (28 lessen) en gaat niet samen met andere kortingsregelingen.

Deze korting vervalt, zodra een gezinslid op een ander adres woont en niet meer onder verzorging van de ouders valt en daarmee het gezin onder het aantal van 4 personen komt.

 

Bij de cursussen kleuterdansen en streetdance, geldt dat de cursus in beginsel bestaat uit 1 x 10 lessen, waarbij de betaling uiterlijk dient te geschieden op de eerste les.

Daarna gaat de cursus over in een verbintenis voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid om op elk gewenst moment op te zeggen, maar met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden.

Gedurende deze periode van onbepaalde tijd, wordt het cursusgeld per maand geregeld d.m.v. een vast bedrag, welke contant of via pin, bank kan worden voldaan.

Gedurende de cursus zullen tijdens de schoolvakanties de lessen uitvallen en gedurende de zomerperiode zullen de lessen worden gestaakt vanaf een nader te bepalen datum, welk ruim van te voren zal worden meegedeeld

Daardoor is er tijdens zomerperiode geen cursusgeld verschuldigd aan V.o.f. Dance & Party-Place Gast.

 

De cursus

10.  Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:

-         de globale inhoud van de cursus

-         het aantal lessen

-         de tijdsduur van een les

-         de lestijden

-         de aanvang van de cursus

-         de frekwentie van de lessen

-         eventuele overige verplichtingen

11.  De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares volgens de normen van de F.D.O./N.B.D., die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

12.  De cursist moet aan het einde van de cursus in de gelegenheid gesteld worden om een officiele medaltest te doen (medaltest N.B.D. Dance Masters). De cursus dient hierop kwalitatief en inhoudelijk aan te sluiten.

13.  De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra (prive)lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald.

Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.

 

Overige verplichtingen

14.   De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op 'eigen gebruik'. Het is cursisten tevens ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na   afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.

Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van  een boete van minimaal € 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciele activiteiten.

Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie:

Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciele  activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 15 is vervat.

15.  Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden, is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen de cursist en V.o.f. Dance & Party-Place Gast dit expliciet aangeeft.

Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist.

Deze lessen/cursussen worden alleen gegeven aan:

- Personen die staan ingeschreven bij de F.D.O. (Federatie Dansleraren Organisaties) als zijnde in opleiding voor het beroep dansleraar.

- Personen die in het bezit zijn van een  F.D.O.-diploma of deelcertificaat.

In alle andere gevallen geldt hetgeen in regel 14 is vervat.

Nieuws

 • DANCEMASTERS & PARTY-PLACE GAST STOPT !

  Vanaf 1 november a.s. stopt DanceMasters & Party-Place Gast met alle acti...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Stijldansen volwassenen

  Stijldansen volwassenen

  U heeft altijd al willen dansen, maar het is er nooit van gekomen? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

  Lees meer
 • Stijldansen jeugd

  Stijldansen jeugd

  Dansen is HOT! Foxtrot, Cha cha cha, Rumba, Salsa, Jive, urban latin en natuurlijk nog veel meer coole dansen, leer je bij ons

  Lees meer
 • Zaal huren

  Zaal huren

  Een feest thuis vieren kan natuurlijk hartstikke gezellig zijn, maar er zijn genoeg redenen om gebruik te maken van onze zaal.

  Lees meer
 • Kleuterdansen

  Kleuterdansen

  Op een ongedwongen manier leren wij u kind leuke dansjes aan op de hedendaagse muziek uit de Kids top 20 enz.

  Lees meer
 • Salsa for 2

  Salsa for 2

  Salsa is Hot! Salsa is een mengeling van tal van andere dansen in de loop der jaren ontwikkeld in diverse stijlen.

  Lees meer
 • Streetdance

  Streetdance

  Altijd al zo willen dansen als in de clips en sta je graag in de belangstelling? Leer je coole streetdance moves bij ons!

  Lees meer
 • Bastiaan en Lotte

  "Het is echt een avondje uit met z'n tweetjes en je leert nieuwe mensen kennen."

  Bastiaan en Lotte
 • Harald en Tineke

  "De gezelligheid op de les is fantastisch en zijn op een leuke manier toch sportief bezig!"

  Harald en Tineke